X

 

Xi

1

Xi(Xib)

西 谿 觿

XibWanm

XibVab

Xib

西

XibZuim

XibHaim

XibBuf

XibRif

XibFum

XibGuib

XibRouf

XibRouf

XibXuep

XibHuab

XibJunf

XibChib

XibZhib

XibShengb

XibQif

XibNiup

()

XibXinb

XibNup

XibJiangb

XibCaom

XibYaof

XibKuangf

XibLiangf

XibQianf

XibNaom

XibTongf

XibHuom

XibLiup

XibMingp

XibYanm

XibHep

XibRenp

XibZhoub

XibLingp

XibRouf

XibMim

XibShib

XibYueb

XibJinb

XibXingp

XibShuim

XibXiuf

XibShaif

XibZhub

XibLongp

XibFub

XibMief

XibYinb

Xib

XibKoum

XibTuim

XibTuanb

XibNvm

XibKaom

XibChaip

XibChunm

XibQianf

XibQif

XibZup

XibHap

XibDib

谿

XibNiangf

XibGuangb

XibShanb

XibXiab

XibShum

XibJiaom

觿

2

Xi(Xip)

Xip

()

XipChengp

XipBuf

XipJianf

XipFup

XipCip

XipShanb

XipDib

XipZhuangb

XipBanm

XipYup

3

Xi(Xim)

Xim

XimYuf

XimTiem

XimZoum

XimLef

XimPaf

XimCaom

XimWum

XimShib

XimXinb

XimZhuf

XimChongp

XimBiaof

4

Xi(Xif)

XifShuf

XifGeb

()

XifChib

XifSib

()

XifShib

XifSib

XifYanm

XifDif

XifXiaof

XifBangb

XifSib

XifMenp

XifZup

XifXiaom

XifChif

XifJif

XifXiaom

XifChip

XifHum

XifMinm

5

Xi(Xid)

0

 

 

 

Xia

1

Xia(Xiab)

XiabZuim

Xiab

()

XiabYanm

XiabYup

2

Xia(Xiap)

XiapKuangb

XiapRenp

XiapQuanm

XiapMuf

XiapShanb

Xiap

XiapJif

XiapShip

XiapLingp

XiapRenp

XiapCaom

XiapZoum

XiapMam

XiapYuf

XiapRif

XiapCheb

XiapYum

XiapHeib

3

Xia(Xiam)

0

 

 

4

Xia(Xiaf)

Xiaf

XiafKoum

()

XiafJiep

XiafKoum

XiafChangm

XiafGuanf

5

Xia(Xiad)

0

 

 

 

Xian

1

Xian(Xianb)

XianbRenp

Xianb

XianbSib

()

XianbNvm

XianbQif

XianbXinb

XianbJif

XianbMim

XianbCaom

XianbShoum

XianbGangb

XianbNiangf

XianbTiaof

XianbTiem

XianbXiaof

XianbYup

XianbZoum

XianbNiaom

2

Xian(Xianp)

Xianp

XianpBeif

()

XianpGongb

XianpDoub

XianpLab

XianpShuim

XianpNvm

XianpXingp

XianpXingp

XianpChongp

XianpZhoub

XianpYanp

XianpBingf

XianpQinp

XianpZuim

XianpNvm

XianpZaob

3

Xian(Xianm)

XianmQuanm

XianmBingb

Xianm

()

XianmLiup

XianmGaob

XianmChongp

XianmMaop

XianmQuanm

XianmJinb

XianmZhup

XianmZup

XianmYup

XianmCaom

XianmHuom

XianmCheb

XianmMuf

4

Xian(Xianf)

线

XianfJianf

XianfCaom

XianfChengp

()

XianfTuf

XianfShanb

XianfJianf

XianfRif

XianfShangf

Xianf

线()

XianfYanm

XianfYanm

()

XianfLiangp

XianfDib

XianfChib

XianfTanb

XianfSib

XianfQuanm

()

XianfRouf

XianfYum

5

Xian(Xiand)

0

 

 

 

Xiang

1

Xiang(Xiangb)

XiangbChib

()

XiangbCaom

XiangbJiaob

Xiangb

XiangbChangm

XiangbCaom

XiangbShuim

XiangbSib

XiangbZhup

XiangbLif

XiangbMam

XiangbJinb

2

Xiang(Xiangp)

Xiangp

XiangpXiaf

XiangpGuangm

XiangpShif

XiangpLingp

3

Xiang(Xiangm)

XiangmShif

XiangmKoum

()

XiangmChib

XiangmChongp

XiangmChib

Xiangm

XiangmYup

4

Xiang(Xiangf)

缿

Xiangf

XiangfToup

XiangfDaof

XiangfMuf

XiangfShouf

XiangfGuanf

缿

XiangfXingp

XiangfRenp

XiangfSongb

XiangfFup

XiangfChunm

5

Xiang(Xiangd)

0

 

 

 

Xiao

1

Xiao(Xiaob)

XiaobXiaom

XiaobNiaom

XiaobMuf

Xiaob

XiaobShengb

XiaobQinp

XiaobMam

XiaobZoum

XiaobNvm

XiaobShuim

XiaobZhaip

XiaobSib

XiaobCaom

()

XiaobQuanm

XiaobShip

XiaobJinb

XiaobRenp

XiaobChongp

XiaobZuim

XiaobTongm

XiaobJiangb

XiaobYum

XiaobGum

XiaobGuim

XiaobChoingp

XiaobToup

2

Xiao(Xiaop)

XiaopHup

XiaopShanb

Xiaop

3

Xiao(Xiaom)

Xiaom

XiaomRif

XiaomYanp

XiaomZhup

XiaomJiep

4

Xiao(Xiaof)

XiaofZim

XiaofRouf

XiaofChunp

XiaofMuf

XiaofKoum

Xiaof

XiaofLif

XiaofKoum

XiaofQiaob

5

Xiao(Xiaod)

0

 

 

 

Xie

1

Xie(Xieb)

Xieb

XiebShoum

XiebQuanm

XiebMuf

XiebQianf

XiebChongp

2

Xie(Xiep)

XiepKoum

XiepLif

()

XiepJunf

XiepRouf

()

XiepBangm

()

XiepFup

XiepRenp

Xiep

XiepYanp

XiepSib

XiepToup

XiepShoum

()

XiepYup

XiepGep

XiepNap

XiepBop

XiepLif

XiepZhuangb

3

Xie(Xiem)

Xiem

()

XiemXuef

4

Xie(Xief)

XiefMif

XiefHuom

XiefShuim

XiefLiup

XiefShengp

XiefDaf

XiefChongp

Xief

XiefShib

XiefBanm

XiefChim

XiefPaop

XiefTaob

XiefYanp

XiefShib

XiefYanp

XiefJiaom

XiefZhib

XiefGunf

XiefCaom

XiefHuif

XiefShanb

XiefQuanm

XiefZoum

XiefGuangm

XiefXinb

XiefHaim

XiefMim

XiefYanp

XiefChongp

XiefHup

XiefZup

5

Xie(Xied)

0

 

 

 

Xin

1

Xin(Xinb)

Xinb

()

XinbYanp

XinbCaom

XinbZuif

XinbFum

XinbRif

XinbQianm

XinbHuom

XinbHuif

XinbJinb

XinbFum

XinbQianf

XinbChaip

XinbShub

XinbYinp

2

Xin(Xinp)

Xinp

3

Xin(Xinm)

Xinm

4

Xin(Xinf)

XinfToup

XinfMiaop

Xinf

XinfXuef

()

XinfShaob

5

Xin(Xind)

0

 

 

 

Xing

1

Xing(Xingb)

Xingb

()

XingbQuanm

XingbRif

XingbMam

XingbQuanm

XingbNaom

XingbFeip

XingbZhup

2

Xing(Xingp)

XingpDaob

XingpBangb

Xingp

()

XingpChib

XingpSanb

XingpGaob

XingpTum

XingpCaom

XingpJinb

XingpShip

XingpJinb

3

Xing(Xingm)

XingmKanf

Xingm

XingmShoum

4

Xing(Xingf)

Xingf

()

XingfMuf

XingfTum

XingfXinb

XingfNvm

XingfYaof

XingfRenp

XingfLvf

XingfNvm

5

Xing(Xingd)

0

 

 

 

Xiong

1

Xiong(Xiongb)

Xiongb

XiongbKoum

XiongbCaom

XiongbBaob

XiongbLunf

XiongbShuim

()

XiongbXinb

XiongbRouf

2

Xiong(Xiongp)

Xiongp

XiongpShouf

3

Xiong(Xiongm)

0

 

 

4

Xiong(Xiongf)

XiongfYanp

Xiongf

5

Xiong(Xiongd)

0

 

 

 

Xiu

1

Xiu(Xiub)

Xiub

XiubKoum

XiubMeim

XiubGuangm

XiubRouf

XiubKuif

XiubNiaom

XiubShouf

XiubChib

XiubBiaob

2

Xiu(Xiup)

0

 

 

3

Xiu(Xium)

宿

Xium

XiumZhaip

宿

XiumLiup

4

Xiu(Xiuf)

宿

XiufHep

XiufShanb

XiufQuanm

Xiuf

XiufSib

XiufYuf

XiufZhaip

宿

XiufJinb

XiufKoum

XiufShuim

XiufFup

XiufZhuangb

5

Xiu(Xiud)

0

 

 

 

Xu

1

Xu(Xub)

XubYanp

XubTum

XubGeb

XubKoum

XubYanm

XubShip

XubMaop

XubRouf

XubYuf

Xub

XubShuob

XubNvm

XubQianf

XubJiangb

XubBuf

XubRangm

XubYum

XubShengb

XubGuim

XubQianf

XubChoup

2

Xu(Xup)

Xup

3

Xu(Xum)

Xum

XumHuaf

XumNvm

XumHup

XumLingp

XumLiup

XumMinm

XumMim

XumZaob

4

Xu(Xuf)

婿 煦滀

XufRif

XufCaom

XufGuangm

XufRif

XufShuob

()

XufXinb

XufChip

XufNip

Xuf

XufNiangf

XufYup

XufLif

XufSib

XufXianf

XufHaim

XufMianp

XufNvm

婿

XufHuif

XufHuom

XufDif

5

Xu(Xud)

Xud

 

Xuan

1

Xuan(Xuanb)

XuanbCheb

Xuanb

XuanbShaif

XuanbYanp

XuanbShuob

XuanbCaom

XuanbShoum

XuanbKoum

XuanbJinb

XuanbYuf

XuanbRif

XuanbHuom

XuanbHuom

XuanbRenp

XuanbFup

XuanbHuaf

XuanbXinb

XuanbLingp

XuanbKanf

2

Xuan(Xuanp)

XuanpTianb

XuanpJunf

XuanpBingf

Xuanp

()

XuanpFangb

XuanpShuim

XuanpQuanp

3

Xuan(Xuanm)

Xuanm

()

XuanmMingp

XuanmShaob

XuanmTengp

4

Xuan(Xuanf)

XuanfDaob

XuanfLiup

XuanfGuangb

XuanfYanf

XuanfSib

XuanfYanm

XuanfJinb

XuanfXingp

Xuanf

XuanfBob

XuanfMuf

XuanfShip

5

Xuan(Xuand)

0

 

 

 

Xue

1

Xue(Xueb)

Xueb

XuebGep

XuebCaom

2

Xue(Xuep)

Xuep

XuepHuif

XuepShanb

XuepZim

()

XuepShuim

XuepNiaom

XuepJiaom

XuepZup

XuepKoum

3

Xue(Xuem)

Xuem

()

XuemYup

4

Xue(Xuef)

Xuef

XuefKoum

XuefYanp

5

Xue(Xued)

0

 

 

 

Xun

1

Xun(Xunb)

XunbCheb

XunbLif

XunbTum

Xunb

XunbYueb

XunbCaom

XunbQuanm

XunbSib

XunbRif

XunbHuom

XunbNiangf

2

Xun(Xunp)

XunpRif

Xunp

()

XunpSib

XunpZoum

XunpBangb

XunpWenf

XunpHuif

XunpMap

XunpShanb

XunpXinb

XunpJiangb

XunpHaim

XunpYuf

XunpMeim

XunpMuf

XunpHongb

XunpXingp

XunpShuim

XunpYup

3

Xun(Xunm)

0

 

 

4

Xun(Xunf)

Xunf

XunfShuob

XunfShuim

XunfZoum

XunfMam

XunfXingp

XunfZoum

XunfDaim

XunfHup

XunfFengb

XunfKaom

XunfMiaop

XunfKoum

5

Xun(Xund)

0